Czy można monitorować pocztę elektroniczną pracowników ?

Czy można monitorować pocztę elektroniczną pracowników ?

Autor: Administrator / Data publikacji: 17-01-2019

Od maja 2018 r. Kodeks pracy mówi wprost, że jest dopuszczalne monitorowanie poczty elektronicznej pracowników.

art. 22(3) kp
§ 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej).
§ 2. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.
§ 3. Przepisy art. 22(2) § 6-10 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do innych form monitoringu niż określone w § 1, jeśli ich zastosowanie jest konieczne do realizacji celów określonych w § 1

Nadto pracodawca, który zamierza wprowadzić monitoring poczty elektronicznej pracownika, powinien:

  • niszczyć zapis z monitoringu poczty po 3 miesiącach, chyba że może być użyty jako dowód w postępowaniu
  • określać cele, zakres i sposób stosowania kontroli korzystania z emaila w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu;
  • poinformować pracowników o planowanym uruchomieniu monitoringu, najpóźniej na 2 tygodnie przed jego uruchomieniem

Kodeks pracy literalnie artykułuje o monitoringu poczty elektronicznej, ale art. 22(3) par. 4 kp pozwala również na wdrożenie innego rodzaju kontroli (innego sprzętu lub zasobów), owszem po wypełnieniu tych samych wymogów prawnych.

 

Aktualności

Badania profilaktyczne i szkolenia BHP
Image is not available
Czy można monitorować pocztę elektroniczną pracowników ?
Image is not available
Zamiany w sposobie wypłat wynagrodzenia pracownikom
Image is not available
Od 2019 r. akta osobowe w 4 częściach. Jak podzielimy dokumentację pracowniczą po zmianach ?
Image is not available
Świadectwo pracy – zmiany 2019
Image is not available
Jakie dokumenty pracownicze będzie można przechowywać przez 10 lat
Image is not available
Slider