Zaopatrzenie w środki BHP

Środki ochrony indywidualnej są to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu, jak np. hełmy ochronne, rękawice, sprzęt ochrony oczu i twarzy, odzież ostrzegawcza, obuwie ochronne oraz sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

Na podstawie art. 2378 § 1. kodeksu pracy Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej spełniających podstawowe wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania w odniesieniu do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ze względu na obowiązek dostarczenia środków BHP dla pracownika pragniemy zainteresować Państwa naszą ofertą:

Oferujemy:

 • pełny zakres środków ochrony indywidualnej:

W tym:

 • Obuwie robocze i ochronne
 • Odzież robocza i ochronna
 • Ochrona rąk
 • Ochrona głowy, oczu i twarzy
 • Ochrona słuchu
 • Ochrona dróg oddechowych
 • Środki ochrony przed upadkiem z wysokości
 • Apteczki pierwszej pomocy

Jak również pełną gamę środków i sprzętu ochrony indywidualnej do stosowania przy pracach prac pod napięciem.

Kwestie zaopatrzenia pracowników w środki ochrony przed zagrożeniami określa w naszym kraju szereg przepisów – oprócz ogólnych norm Kodeksu Pracy także:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz.2173), wydane na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2087),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 Nr 118, poz.1263

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z pozostałych usług

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.warszawa.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.warszawa.pl
Tel.: +48 733-931-130