Kurs montażystów rusztowań budowlano-montażowych

W Polsce certyfikację uprawnień montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych regulują następujące akty prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),
 • Zarządzenie Nr 9/2001 Dyrektora Instytucji Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z dnia 18 października 2001 r. – Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS
  w sprawie trybu uzyskiwania uprawnień operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
 • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 192, poz. 1185).

Rusztowania mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnych informacji w zakresie prawidłowej obsługi montażu rusztowań budowlanych, a przede wszystkim:

 • praktyczne umiejętności montażu i demontażu rusztowań budowlano – montażowych,
 • eksploatację rusztowań budowlano – montażowych,
 • wiedze z zakresu technologii montażu i demontażu rusztowań budowlano – montażowych,
 • znajomością budowy rusztowań budowlano – montażowych

Program kursu:

 • Użytkowanie eksploatacyjne – 4 godz.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – 6 godz.
 • Budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych – 18 godz.
 • Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych – 20 godz.
 • Zajęcia praktyczne – 32 godz.

Kurs prowadzony jest zgodnie z programem nauczania opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, kończący się egzaminem składającym się z:

 • egzaminu praktycznego – zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej,
 • egzaminu teoretycznego – przeprowadzanego w formie ustnej, zawierającego pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.

Skontaktuj się z Nami

Dyrektor Zarządzający
e-mail: biuro@cst.warszawa.pl
Tel.: +48 509-039-221

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
e-mail: m.rudzinski@cst.warszawa.pl
Tel.: +48 733-931-130