Kurs energetyczny SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, od którego wzięła się nazwa „szkolenie SEP”, to organizacja pozarządowa, która zajmuje się integracją środowiska zawodowego elektryków, a także popularyzowaniem i edukowaniem w ramach zagadnień elektroenergetycznych.

Zgodnie z przepisami prawa energetycznego osoby, które zajmują się instalacjami sieci energetycznych oraz eksploatacją urządzeń w tej dziedzinie, muszą posiadać uprawnienia elektryczne. Najczęściej wymagane są uprawnienia SEP do 1 kV, które można zdobyć także w naszym Ośrodku, odbywając kurs SEP.

Cel Szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego w celu zdobycia kwalifikacji do samodzielnego wykonywania czynności związanych z elektro-energetyką. Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze oraz czynnościach związanych z eksploatacją i konserwacją urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Wykonywanie powyższych zadań bez uprawnień SEP podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.

Po odbyciu szkolenia absolwent będzie znał:

  • budowę oraz zasady doboru i stosowania wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,
  • zasady prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych,
  • zasady przyłączania urządzeń,
  • zakres i terminy wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
  • przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy,
  • zasady uwalniania porażonych spod napięcia oraz udzielania pierwszej pomocy,
  • organizację ochrony przeciwpożarowej, sprzęt przeciwpożarowy i sposób jego użycia,
  • przepisy dotyczące przyłączania instalacji i urządzeń do sieci,
  • wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,
  • przepisy dotyczące zakresu działania Urzędu Regulacji Energetyki.

Po ukończeniu kursu uprawnień elektrycznych SEP słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.z 2014 r. poz.622). W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Absolwenci kursu uprawnień elektrycznych SEP otrzymują stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Skontaktuj się z Nami

Biuro
e-mail: biuro@cst.warszawa.pl

Główny Specjalista ds. BHP i P.Poż.
Michał Rudziński
e-mail: m.rudzinski@cst.warszawa.pl
Tel.: +48 733-931-130

Inspektor ds. BHP
Rafał Gnatowski
e-mail: r.gnatowski@cst.warszawa.pl
Tel.: +48 668-325-151